Master Leaderboard 2015-16 - Devils Circuit

MALE DIVISION

Name Total Points
Balbir Kumar 110
Sanjay Negi 74
Jeeva Alagesan 50
Amit Kadian 44
Devrath DV 22
Rajath Samatha 20
Rupak Kumar 18
Sekhar Pachai 18
Raghava Reddy 18
Vikesh Malik 16

FEMALE DIVISION

Name Total Points
Sneha Desu 118
Swati Goswami 104
Maria O 20
Ritika Borah 18
Viki Tinkleman 16
Isha Sandhu 16
Neelam Khanna 16
Aradhana Reddy 16
Reeti Sahai 14
Urmi Kothari 14