Master Leaderboard 2018-19 - Devils Circuit

MALE DIVISION

Name Total Points
Sukhchain Singh 108
Sunil Kumar 100
S Kholi 72
Sanjay Negi 68
Vishal Chaudhary 64
Shantha Murthy S P 50
Vivekanandan 14
Abrar Pasha 12
Karan Chawda 12
Raman 12

FEMALE DIVISION

Name Total Points
Diksha Kapoor 108
Jyoti singh 86
Tamanna sharma 74
Tamanna Kalsi 72
Priya Rathnakumar 42
Meghna Kukreja 20
Madhuri Kudva 20
Deepti Shetty 16
Maitreyi Rajaram Dandekar 14
Ritika Borah 12