Master Leaderboard 2018-19 - Devils Circuit

MALE DIVISION

Name Total Points
Sukhchain Singh 72
Sanjay Negi 68
Sunil Kumar 60
Vishal Chaudhary 50
S Kholi 40
Shantha Murthy S P 36
Vivekanandan 14
Karan Chawda 12
Raman 12
Ganesh Raj .S 10

FEMALE DIVISION

Name Total Points
Tamanna Kalsi 72
Diksha Kapoor 68
Jyoti singh 50
Priya Rathnakumar 42
Tamanna sharma 42
Meghna Kukreja 20
Deepti Shetty 16
Ritika Borah 12
Urmi Kothari 12
Lakshmipriyaa Chandramouli 12